Milostivé léto

23.11.2021, František Miklas

Co je to Milostivé léto a koho všeho se týká? Pokud u Vás dluhy přerostly v exekuce, zpozorněte. Tohle může být cesta ven.
Milostive leto obr1.png

Milostivé léto je dobrou šancí pro všechny dlužníky, kteří mají dluhy vůči státu, tyto dluhy vymazat jen tím, že zaplatí původní jistinu a 908,- Kč na náklady exekuce. Zeptali jsme se proto naší kolegyně Bc. Venduly Zapletalové, DiS. z Dluhové poradny, jak lze Milostivého léta využít. Její výstižnou odpověď Vám přinášíme níže. 

Milostivé léto se vztahuje na veškerá exekuční řízení, která byla zahájena před 28. říjnem 2021, a ve kterých je oprávněným Česká republika, respektive zjednodušeně kterýkoliv úřad nebo společnosti ovládané státem nebo samosprávou (tedy všechny úřady, kraje, města, věznice, dopravní podniky, České dráhy, ČT, ČRo, ČEZ atd.). Povinným (tj. dlužníkem) musí být fyzická osoba (právnických osob se Milostivé léto netýká). 

A teď to nejlepší: exekutor má přímo povinnost, a to i bez souhlasu oprávněného nebo bez návrhu povinného, zastavit exekuci, pokud povinný do 28. 1. 2022 uhradí celou vymáhanou jistinu a na nákladech exekuce zaplatí částku 908,- Kč

Dlužník tedy musí mít do 28. 1. 2022 uhrazenou celou jistinu (původní dluh) a alespoň 908,- Kč na náklady exekuce – při platbě je potřeba uvést, že dlužník plní na konkrétní jistinu (tj. tam, kde u státu dluh má). Pokud má i exekuce soukromoprávního charakteru, je potom nutné uvést, že plní právě na tu konkrétní jistinu pro stát. Dále je potřeba uvést (nejlépe i na složence nebo ve zprávě pro příjemce při bankovním převodu), že se jedná o akci "Milostivé léto".

Takto bude dlužník osvobozen od placení zbytku dluhu (příslušenství = zejména úroky z prodlení) a ostatních nákladů exekuce, což mohou být poměrně vysoké částky. Exekutor by měl následně vydat rozhodnutí, kterým povinného osvobodí od placení veškerých dalších vymáhaných pohledávek přesahující zaplacenou jistinu. Pokud exekutor vymohl víc, uspokojí z toho další oprávněné (nestátní) dluhy nebo přeplatek vrátí povinnému. 

Uvedené se nevztahuje na peněžité tresty nebo jiné majetkové sankce, které byly dlužníkovi uloženy v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, pohledávky na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti a dále pohledávky na výživné ze zákona, pohledávky na náhradní výživné a pohledávky věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví. Dále se nevztahuje na daňové a správní exekuce, kdy si úřad vymáhá dluh exekučně sám, nikoli soudním exekutorem. Co se týče přestupků, vymáhaných soudním exekutorem – Milostivé léto se vztahuje i na exekuce za pokuty za jakékoli přestupky (jízda na černo v MHD, pokuta za řízení pod vlivem nebo za rychlost, špatné parkování atd..).

Akce Milostivé léto probíhá od 28.10.2021 do 28.1.2022. Proto pokud budete potřebovat pomoc s kontaktováním exekutora nebo si nejste jisti, kde jsou proti Vám vedeny exekuce, neváhejte se na nás nebo naše kolegyně z Dluhového centra obrátit. K dispozici je Vám rovněž záznam z listopadového webináře s kolegyní Denisou Plišťákovou, DiS., kde jsme společně hovořili i o Milostivém létě.