Naše pracovní doba
Zanechat vzkaz
Průvodce portálem

Základní informace o Centru Naberte kurz

Centrum Naberte kurz se věnuje preventivní e-terénní sociální práci
(dále jen e-terénní práci). 

Konkrétně se jedná o komplexní pojetí jednotlivých aktivit realizovaných e-terénními pracovníky s cílem snižovat rizika spojená s hraním hazardních her u cílové skupiny hazardních hráčů a jejich blízkých.  


Ať už hrajete často nebo teprve začínáte – jsme zde pro Vás a Vaše blízké. Bezpečné prostředíanonymní přístup a otevřená komunikace. Služby poskytujeme zdarma.


1. Poslání

2. Cílová skupina

3. Cíl

4. Nabízené služby

5. Podávání a vyřizování stížností

6. Využívání souborů cookies a zpracování osobních údajů


1. Poslání

Posláním e-terénní práce je prevence a snižování negativních důsledků plynoucích z hraní hazardních her a s nimi spojeného rizikového chování. Nabízíme pomoc osobám, které se již rizikově chovají, osobám, které jsou tímto chováním ohroženy a osobám jim blízkým. Součástí e-terénní práce je pomáhat lidem v tíživé životní situaci s řešením jejich problémů v souvislosti s patologickým hraním, podporovat a motivovat konkrétní jedince nebo skupiny ke změně dříve, než by u nich došlo k rozvoji rozsáhlých negativních sociálních, ekonomických, psychických i zdravotních důsledků.  


2. Cílová skupina 

Primární cílovou skupinou se rozumí osoby s projevy návykového chování nebo lidé ohrožení vznikem závislostí, a to v souvislosti s hraním hazardních her, včetně jejich osob blízkých. Sekundární cílovou skupinou se pro potřeby e-terénní práce rozumí odborná i laická veřejnost. 


3. Cíl 

Cílem e-terénní práce je podílet se na snižování rizik a škod spojených s hraním hazardním her, jak v rovině samotných klientů, tak v rovině širší společnosti. 


4. Nabízené služby  

V Centru Naberte kurz pracujeme s filozofií harm reduction, tzn. snižováním rizik způsobených hraním hazardních her. 

Tento přístup jsou koncepce, programy a činnosti směřující primárně k minimalizaci nepříznivých zdravotních, sociálních a ekonomických dopadů. Klademe důraz na Vaše individuální a aktuální potřeby. 


Prostřednictvím individuálního chatu, skupinového chatu nebo emailu/vzkazu a telefonu můžete využít následující služby: 

Využitím některé z výše uvedených služeb prostřednictvím kteréhokoliv kanálu automaticky uzavíráte dohodu o spolupráci s Centrem Naberte kurz, stáváte se klientem Centra Naberte kurz a vztahují se na Vás následující práva: 

 • Právo na důstojnost 
 • Právo na bezpečí 
 • Právo na soukromí 
 • Právo rozhodovat o vlastní osobě 
 • Právo na svobodu víry, vyznání a názorů 
 • Právo podávat stížnost 

Během využívání služeb máte zároveň povinnost dodržovat pravidla slušného chování. V případě porušení těchto zásad má pracovník právo poskytovaní služby ukončit.  


Zásady poskytování služeb e-terénní práce 

E-terénní pracovníci se řídí Etickým kodexem adiktologů, zákonnými normami ČR a jinými mezinárodními smlouvami. 


Základní zásady poskytovaní služeb e-terénní práce jsou především: 

 • Princip harm reduction 
 • Bio-psycho-sociálně-spirituální model 
 • Anonymita, bezplatnost, nízkoprahovost 
 • Přístupnost a dostupnost e-terénní práce 
 • Respektování volby klienta, dobrovolnost využívání služby 
 • Flexibilita a potřebnost 
 • Rovný, ale zároveň individuální přístup ke klientům 


5. Podávání a vyřizování stížností 

Stížnost může podat klient, osoba jemu blízká, zájemce o službu, široká veřejnost. Stížnost může být podána e-terénnímu pracovníkovi nebo vedoucímu. Všichni e-terénní pracovníci jsou řádně proškoleni pro vyřizování stížností.   

Stížnost může být anonymní nebo signovaná a lze ji podat těmito způsoby:   

 • při přímém kontaktu s e-terénními pracovníky (individuální chat, telefonní linka),  
 • e-mailem na kontakt@nabertekurz.cz nebo přes formulář zanechání vzkazu, 
 • formou dopisu přímo do organizace, na adresu Společnost Podané ruce o.p.s., Hilleho 1842/5, Černá Pole, 602 00 Brno,
 • nebo kontaktováním třetích stran, např. Veřejný ochránce lidských práv.   

Forma a evidence stížností
Každá stížnost je evidována a zapsána pracovníkem, který stížnost přijal. Zapisuje se datum přijetí stížnosti, jméno pracovníka, který stížnost přijal, obsah stížnosti, datum a výsledek vyřízení stížnosti. Pokud je stížnost podána e-mailem ukládá se jak v elektronické, tak tištěné podobě. Pokud je stížnost podána poštou ukládá se dopis.   


Vyřizování stížností
Pokud stěžovatel zanechá v dopise či emailu své kontaktní údaje, bude mu obratem zaslána odpověď o přijmutí stížnosti, ve které bude uvedena lhůta pro vyřízení stížnosti. Stížnost bude vyřízena v co nejbližší době, nejdéle však do 30 dnů. Po vyřízení stížnosti stěžovateli neodkladně zasíláme „Zápis o stížnosti“. Pokud je stížnost podána telefonicky pracovník se zeptá, jestli si stěžovatel přeje sdělit své kontaktní údaje a domluví na způsob předání vyřízení stížnosti.  

Každou stížností se zabýváme na nejbližší poradě týmu nebo ji řeší vedoucí pracovník s výše nebo níže postaveným pracovníkem. Pokud není klient s výsledkem spokojen, je vedoucím služby informován, že má právo obrátit se se stížností k vedoucímu pracovníkovi další úrovně organizační struktury organizace. Konečnou instancí v organizaci je v případě stížnosti uživatele služeb nejvyšší statutární orgán.  

Pokud se klient obrátí na pracovníky se stížností na třetí stranu (organizaci), pracovník se nepřiklání na žádnou stranu a zachovává neutrální postoj. Nabídne klientovi asistenci při podání této stížnosti.  

Podání stížnosti nesmí být v žádném případě příčinou ze strany e-terénních pracovníků k vypovězení nebo přerušení či snížení kvality poskytování služby stěžovateli. E-terénní pracovníci respektují i právo stěžovatele svobodně si zvolit nezávislého zástupce, který ho bude při vyřizování stížnosti zastupovat. Pravidlem je, že nezávislý zástupce stojí mimo struktury služby a organizace.  ukládá se dopis.


Využívání souborů cookies a zpracování osobních údajů

Soukromí a bezpečí každého klienta je pro nás velmi důležité. Získáváme a zpracováváme proto osobní informace v co nejmenší možné míře. O způsobech zpracovávání osobních údajů a nakládání s nimi, si můžete přečíst více v samostatném dokumentu. Využíváme rovněž soubory cookies, pouze však pro anonymizované přehledy dostupné z Google Analytics