Link pomoci
Naše pracovní doba
Zanechat vzkaz
Průvodce portálem

Základní informace o Centru Naberte kurz

Centrum Naberte kurz se věnuje preventivní e-terénní sociální práci
(dále jen e-terénní práci). 

Komplexní pojetí jednotlivých aktivit realizovaných e-terénními pracovníky s cílem snižovat rizika spojená s hraním hazardních her u cílové skupiny hazardních hráčů a jejich blízkých. Služba je poskytována výhradně on-line nebo telefonickou formou.

 

Bezpečné prostředíanonymní přístup, otevřená komunikace.
Služby poskytujeme zdarma.
Máte někoho, s kým si bez předsudků o hazardu promluvit?
Jsme zde pro Vás a Vaše blízké.

1. Poslání
2. Cílová skupina
3. Cíl
4. Nabízené služby
5. Podávání a vyřizování stížností
6. Využívání souborů cookies a zpracování osobních údajů


1. Poslání

Posláním e-terénní práce je prevence a snižování negativních důsledků plynoucích z hraní hazardních her a s nimi spojeného rizikového chování. Nabízíme pomoc osobám, které se již rizikově chovají, osobám, které jsou tímto chováním ohroženy a osobám jim blízkým. Součástí e-terénní práce je pomáhat lidem v tíživé životní situaci s řešením jejich problémů v souvislosti s patologickým hraním, podporovat a motivovat konkrétní jedince nebo skupiny ke změně dříve, než by u nich došlo k rozvoji rozsáhlých negativních sociálních, ekonomických, psychických i zdravotních důsledků.


2. Cílová skupina 

Primární cílovou skupinou se rozumí osoby s projevy návykového chování nebo lidé ohrožení vznikem závislostí, a to v souvislosti s hraním hazardních her, včetně jejich osob blízkých. Sekundární cílovou skupinou se pro potřeby e-terénní práce rozumí odborná i laická veřejnost.


3. Cíl 

Cílem e-terénní práce je podílet se na snižování rizik a škod spojených s hraním hazardním her, jak v rovině samotných klientů, tak v rovině širší společnosti.


4. Nabízené služby  

V Centru Naberte kurz pracujeme s filozofií harm reduction, tzn. snižováním rizik způsobených hraním hazardních her.

Tento přístup jsou koncepce, programy a činnosti směřující primárně k minimalizaci nepříznivých zdravotních, sociálních a ekonomických dopadů. Klademe důraz na Vaše individuální a aktuální potřeby.

Prostřednictvím individuálního chatu, skupinového chatu nebo emailu/vzkazu a telefonu můžete využít následující služby:

Využitím některé z výše uvedených služeb prostřednictvím kteréhokoliv kanálu automaticky uzavíráte dohodu o spolupráci s Centrem Naberte kurz, stáváte se klientem Centra Naberte kurz a vztahují se na Vás následující práva:

 • Právo na důstojnost 
 • Právo na bezpečí 
 • Právo na soukromí 
 • Právo rozhodovat o vlastní osobě 
 • Právo na svobodu víry, vyznání a názorů 
 • Právo podávat stížnost 

Během využívání služeb máte zároveň povinnost dodržovat pravidla slušného chování. V případě porušení těchto zásad má pracovník právo poskytovaní služby ukončit.


Zásady poskytování služeb e-terénní práce 
E-terénní pracovníci se řídí Etickým kodexem sociálních pracovníků ČR a Etickým kodexem Linky pomoci pro hráče hazardních her a jejich blízké, zákonnými normami ČR a jinými mezinárodními smlouvami.

Základní zásady poskytovaní služeb e-terénní práce jsou především:

 • Bio-psycho-sociálně-spirituální model: Na situaci klienta se pohlíží v souvislostech bio-psycho-sociálně-spirituálního modelu. Tento model definuje zdraví jako stav tělesné, duševní a sociální pohody, nikoliv pouze nepřítomnost nemoci nebo vady. Z tohoto pohledu je návykové chování a užívání návykových látek a závislost na nich jevem, který vzniká v průběhu vývoje jedince ve vzájemné interakci biologických, psychologických, vztahových a duchovních faktorů.
 • Anonymita, bezplatnost: Klient může využívat služeb bez obav ze ztráty anonymity. Zařízení rovněž garantuje anonymitu tím, že neposkytuje o klientovi informace bez jeho předešlého informovaného souhlasu. Klient se může také rozhodnout, zda využije službu, která by svou povahou vyžadovala při jednání s jinými institucemi ztrátu jeho anonymity, či takovou službu odmítne. V takovém případě je hledána alternativní možnost či způsob řešení. Všechny služby jsou poskytovány bezplatně.
 • Veřejná přístupnost ke službě: Program je veřejně přístupný bez rozdílu pohlaví, národnosti, rasy, náboženského vyznání, politického přesvědčení, fyzického či psychického zdraví, právního či společenského postavení a socioekonomických možností. Služby jsou pro klienty přístupné bez ohledu na typ užívané návykové nealkoholové látky či nelátkové závislosti, historii užívání a způsob aplikace návykové látky.
 • Respektování volby klienta, dobrovolnost využívání služby: Je respektována volba klienta ve způsobu života. Abstinence není podmínkou k využití služby. Je nabízena aktivně odborná péče či pomoc a klient se může svobodně rozhodnout, jestli službu využije či nikoliv. Využívání služby je dobrovolné. Klienti mohou vyjadřovat svou vlastní vůli a podávat podněty či stížnosti týkající se služby. Ke klientovi je přistupováno individuálně a strukturovaně.
 • Flexibilita a potřebnost: Služby se přizpůsobují aktuálním potřebám klientů a pružně na ně reagují. Služby jsou poskytovány pokud možno bez odkladu.
 • Rovný, ale zároveň individuální přístup ke klientům: Služba je poskytována na základě dohody s klientem. Ctí se jedinečnost každého klienta a jeho vlastní vůle. Na základě toho mu je nabízena a poskytována služba dle jeho aktuálních potřeb a možností.
 • Dodržování práv klienta: Zaměstnanci dodržují Listinu základních práv a svobod, Etický kodex sociálních a zdravotnických pracovníků a Etický kodex České psychoterapeutické společnosti, Etický kodex adiktologů.
 • Propojení psychologické a sociální péče: Klademe důraz na poskytování a propojení psychologické a sociální práce. Klientům nabízíme komplexní nabídku těchto služeb na jednom místě a v paralelním běhu. Sociální práce jde „ruku v ruce“ s prací psychologickou (terapeutickou) a pomáhá tak klientovi řešit komplexně jeho problém. Může mít charakter jak jednorázové, tak dlouhodobé případové práce, která vede k sociální stabilizaci klienta a k jeho znovuzačlenění do systému sociální sítě. Sociální práce může mít podobu individuální práce s jednotlivcem (např. hledání zaměstnání) nebo práce s rodinou (např. postup při změně trvalého pobytu klienta).


5. Podávání a vyřizování stížností 

Stížnost může podat klient, osoba jemu blízká, zájemce o službu, široká veřejnost. Stížnost může být podána e-terénnímu pracovníkovi nebo vedoucímu. Všichni e-terénní pracovníci jsou řádně proškoleni pro vyřizování stížností.

Stížnost může být anonymní nebo signovaná a lze ji podat těmito způsoby:

 • při přímém kontaktu s e-terénními pracovníky (individuální chat, telefonní linka),
 • e-mailem na kontakt@nabertekurz.cz nebo přes formulář zanechání vzkazu,
 • formou dopisu přímo do organizace, na adresu Společnost Podané ruce o.p.s., Hilleho 1842/5, Černá Pole, 602 00 Brno,
 • nebo kontaktováním třetích stran, např. Veřejný ochránce lidských práv.

Forma a evidence stížností
Každá stížnost je evidována a zapsána pracovníkem, který stížnost přijal. Zapisuje se datum přijetí stížnosti, jméno pracovníka, který stížnost přijal, obsah stížnosti, datum a výsledek vyřízení stížnosti. Pokud je stížnost podána e-mailem ukládá se jak v elektronické, tak tištěné podobě. Pokud je stížnost podána poštou ukládá se dopis.   

Vyřizování stížností
Pokud stěžovatel zanechá v dopise či emailu své kontaktní údaje, bude mu obratem zaslána odpověď o přijmutí stížnosti, ve které bude uvedena lhůta pro vyřízení stížnosti. Stížnost bude vyřízena v co nejbližší době, nejdéle však do 30 dnů. Po vyřízení stížnosti stěžovateli neodkladně zasíláme „Zápis o stížnosti“. Pokud je stížnost podána telefonicky pracovník se zeptá, jestli si stěžovatel přeje sdělit své kontaktní údaje a domluví na způsob předání vyřízení stížnosti.

Každou stížností se zabýváme na nejbližší poradě týmu nebo ji řeší vedoucí pracovník s výše nebo níže postaveným pracovníkem. Pokud není klient s výsledkem spokojen, je vedoucím služby informován, že má právo obrátit se se stížností k vedoucímu pracovníkovi další úrovně organizační struktury organizace. Konečnou instancí v organizaci je v případě stížnosti uživatele služeb nejvyšší statutární orgán.

Pokud se klient obrátí na pracovníky se stížností na třetí stranu (organizaci), pracovník se nepřiklání na žádnou stranu a zachovává neutrální postoj. Nabídne klientovi asistenci při podání této stížnosti.

Podání stížnosti nesmí být v žádném případě příčinou ze strany e-terénních pracovníků k vypovězení nebo přerušení či snížení kvality poskytování služby stěžovateli. E-terénní pracovníci respektují i právo stěžovatele svobodně si zvolit nezávislého zástupce, který ho bude při vyřizování stížnosti zastupovat. Pravidlem je, že nezávislý zástupce stojí mimo struktury služby a organizace.  ukládá se dopis.


6. Využívání souborů cookies a zpracování osobních údajů

Soukromí a bezpečí každého klienta je pro nás velmi důležité. Získáváme a zpracováváme proto osobní informace v co nejmenší možné míře. O způsobech zpracovávání osobních údajů a nakládání s nimi, si můžete přečíst více v samostatném dokumentu. Využíváme rovněž soubory cookies, pouze však pro anonymizované přehledy dostupné z Google Analytics.